Cursussen Oudvaders
Bijgewerkt: Juli 2012
Titel: De Redelijke Godsdienst Auteur: Wilhelmus à Brakel De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel wil vooral een hulp zijn voor kleingelovigen. Met zijn evenwichtige geest en een godsvrucht die zich reeds in hem als kind openbaarde, heef hij ons de meest populaire Gereformeerde geloofsleer nagelaten in zijn Redelijke Godsdienst. Het lezen van een boek als De Redelijke Godsdienst eist van de eenvoudige lezer meer inspanning dan het lezen van een bekeringsgeschiedenis. De uiteenzetting van de Gereformeerde geloofsleer is direct op het leven des geloofs gericht. In De Redelijke Godsdienst verliest de schrijver geen ogenblik uit het oog dat hij het leven van de Kerk Gods begeert te dienen. Hij geeft werkelijke geloofsleer. Hij heeft daarbij de praktijk van het leven van Gods kinderen voor ogen. Hoezeer À Brakel alle recht laat wedervaren aan de uiteenzetting van het voorwerp des geloofs, namelijk God, hij heeft toch voortdurend voor ogen wat de rechte verhouding van het gelovig subject moet zijn tot God en Zijn weldaden in Christus; hoe voorwerp en onderwerp op elkaar betrokken zijn. Vandaar dat deze geloofsleer allerlei hoofdstukken bevat die in een gewone dogmatiek niet aan de orde komen. Zoals over de geestelijke blijdschap als vrucht van het geloof; over de vreze Gods; over de zelfverloochening; over de lijdzaamheid; over de oprechtheid, de eenzaamheid, het zingen, de zachtmoedigheid, de geestelijke wasdom, de verachtering in het geestelijk leven, verlating, aanvechting, ongeloof zowel betreffende God en Zijn Woord als aangaande zijn eigen staat; over het leven bij Gods beloften en de volharding der heiligen. Er ligt een schat van mensenkennis en van kennis van het geestelijk leven in opgesloten! Met tere pastorale zorg is À Brakel er op uit om de lammeren te hoeden. Wat een nuchtere kijk heeft hij op de gevaren die de onoprechtheid meebrengt. Hij kent ook de geveinsdheid van het tijdgeloof. Er zijn zo velen die wel in Christus willen geloven om door Hem gezaligd te worden, maar niet om door Hem onderwezen, gerechtvaardigd en geheiligd te worden. Maar al is het noodzakelijk dat de mens aan de vruchten zichzelf onderzoeke of zijn geloof een echt geloof is, ‘Ieder mag en moet in Christus geloven’, zo zegt À Brakel in het hoofdstuk over de roeping. Dat de gast zonder bruiloftskleed kwám, was zijn zonde niet. Hij was genodigd. Maar dat hij geen bruiloftskleed had, dat was zijn oordeel. Al is het volkomen waar, dat de mens van zichzelf geheel onbekwaam is tot geloof en bekering, het doet niets af van het feit dat de eis in levende kracht vóór hem staat, evenmin als van het feit dat de Heilige Geest van die roeping gebruik maakt tot geloof en wedergeboorte. In orde gaat volgens À Brakel het geloof voorop; zonder het geloof doet het Woord, dat het zaad der wedergeboorte is, geen nut. Men doet zichzelf te kort als men À Brakel ongelezen laat. Zijn werk is een betrouwbare gids die wil leiden naar Christus. Staande in de traditie van Reformatie en Nadere Reformatie mogen we De Redelijke Godsdienst als één van de belangrijkste geschriften uit die tijd met blijdschap leren kennen.
Cursussen Oudvaders
Aanmelden bij: Cursussen Oudvaders Reijerskoop 251 2771 BK  Boskoop tel. 0172-532796 of 0118-583025 info@cursussenoudvaders.nl
De u aangeboden cursus is een hertaling. U leest wat voorheen in oude taal geschreven was nu in de schrijftaal van vandaag de dag. Delen 1a en 1b De delen 1a en 1b zijn bewerkt tot een cursus bestaande uit 26 lessen (met resp. 896 en 524 vragen). De prijs voor de digitale versie is € 69.00, exclusief begeleiding. U ontvangt een cd met de lessen, waarbij het de bedoeling is dat u die naar de harde schijf van uw computer kopieert. De prijs voor de schriftelijke versie is € 79.00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 50,00. U stuurt dan de digitale versie per e- mail naar uw begeleider. De schriftelijke versie stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. Deel 2a Deel 2a is bewerkt tot een cursus bestaande uit 11 lessen met 567 vragen. De prijs voor de digitale versie is € 39.00, exclusief begeleiding. U ontvangt een cd met de lessen, waarbij het de bedoeling is dat u die naar de harde schijf van uw computer kopieert. De prijs voor de schriftelijke versie is € 49.00, exclusief begeleiding. U krijgt een map met uitwerkpapier. Wilt u begeleiding bij de cursus? Dit is mogelijk voor € 20,00. U stuurt dan de digitale versie per e- mail naar uw begeleider. De schriftelijke versie stuurt u over de post naar uw begeleider, de postzegelkosten zijn voor de cursist. De cursus is samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes. Als u wilt kunt u de cursussen 1a en 1b ook apart bestellen, stuur hiervoor een mail naar info@cursussenoudvaders.nl. Wij kunnen u de boeken 1a, 1b en 2a leveren in samenwerking met boekhandel “Goedeboeken” voor € 49,95  per stuk inclusief verzendkosten.
Let op: Dit is een nieuwe cursus van De Redelijke Godsdienst deel 1a, 1b en 2a in toegankelijke taal.
Proefles downloaden Proefles downloaden